ห้องประชุม

ห้องประชุม ขนาดมาตรฐาน พร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบครัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย หรือการเจรจาหารืออย่างใกล้ชิด