Club Management Key Milestones

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ประธานสโมสร กิตติมศักดิ์

นายสุรศักดิ์ เดชะรินทร์

รองประธานสโมสร กิตติมศักดิ์

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

ประธานสโมสร

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

รองประธานสโมสร

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

ที่ปรึกษา

นายกิตติศักดิ์ จิรภาสุขสกุล

ที่ปรึกษา

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภาณุเดช วิศิษฏ์กุล

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุทธิดา ทองจำรัส

ผู้อำนวยการสำนักการเงิน

นายสุรชัย จตุรภัทรพงศ์

ผู้อำนวยการฟุตบอล

นายธนากร ปันทวังกูร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและการสื่อสาร
/ เลขาธิการสโมสร

น.ส.วิรชาดา แสงชาติ

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นายวสันต์ ศานติวิวัฒน์กุล

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย